ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga przysługuje osobom fizycznym, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, i które opłacają podatek według skali podatkowej, liniowy lub w formie ryczałtu. Ulga z zasady przypomina ulgę remontową, umożliwia ona odliczenie od podatku kwoty do 53.000 złotych przez okres 3 lat.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ ?

 • Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesiona na realizacje termomodernizacji, czyli np. zmianę lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne.
 • Nowa instalacja musi być zamontowana w tym samym budynku chyba, że brak jest technicznych możliwości montażu, wtedy instalacja możliwa jest na innym budynku (np. garażu) ale powinien służyć budynkowi mieszkalnemu!
 • Dla związków małżeńskich limit 53.000zł dotyczy osobno każdego z małżonków, czyli mąż i żona mogą osobno otrzymać ulgę w wysokości do 53.000zł.
 • Wydatki ustalane są na podstawie faktur w kwotach brutto (z podatkiem od towarów i usług – VAT).
 • Jeżeli osoba fizyczna otrzymała dotację z NFOŚiGW lub WFOŚiGW nie może odliczyć w tej części wydatków poniesionych na termomodernizację.
 • Inwestycja musi zostać zakończona w okresie 3 lat licząc od roku podatkowego, w którym się rozpoczęła, np. rozpoczęta w roku 2017 musi zostać zakończona w roku 2020.
 • Konieczne jest wykonanie audytu energetycznego przed termomodernizacją i po jej zakończeniu. Koszt wykonania audytu jest kwalifikowany do ulgi.
 • Pełen katalog wydatków uprawniających do ulgi można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. Zobacz
 • Warto sprawdzić definicję budynku mieszkalnego przed dokonaniem odpisu. Z racji zawiłości prawnych w tej materii warto zapoznać się z dokumentem, który wyjaśnia tę i inne kwestie, wydanym przez Ministra Finansów z dnia 09.09.2019 w sprawie ulgi termomodernizacyjnej.

PROGRAM MÓJ PRĄD

1mld złotych na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, program skierowany jest dla osób fizycznych. Program przyjazny beneficjentowi z racji łatwości składnia wniosków (można to robić również drogą elektroniczną) i szybki czas na wypłatę środków.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ ?

 • Moc mikroinstalacji od 2kW do 10kW.
 • Instalacja na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Nie dotyczy projektów mających na celu zwiększenie już istniejących instalacji fotowoltaicznych.
 • Okres kwalifikowanych kosztów: od 23.07.2019 do 31.12.2025!
 • Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej objętej przedsięwzięciem (zawsze wymagany jest licznik dwukierunkowy, który również jest kosztem kwalifikowanym).
 • Do 50% kosztów kwalifikowanych nie większych niż 5.000zł na jedno przedsięwzięcie.

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA:

 • Instalacja nie może być zakończona przez 23.07.2019
 • Dofinansowanie udzielane jest na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
 • Jedna umowa na zakup i dystrybucje energii = jedno dofinansowanie
 • Wstępna akceptacja wniosku przez NFOŚiGW
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane do 24 miesięcy od dnia montażu
 • Instalacja musi być eksploatowana przez 3 lat od jej uruchomienia
 • Ulga termomodernizacyjna będzie pomniejszona o wartości dotacji z programu Mój Prąd