RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Dobrej pod adresem ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482326 (zwaną dalej: AX TECHNOLOGY ).

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z AX TECHNOLOGY umowy o świadczenie usług lub zakup towarów oferowanych przez AX TECHNOLOGY i wykonania zawartej przez Ciebie z AX TECHNOLOGY umowy o świadczenie usług lub zakup towarów oferowanych przez AX TECHNOLOGY , a takżewykonania ciążących na AX TECHNOLOGY obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) AX TECHNOLOGY jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami AX TECHNOLOGY) partnerom wykonującym instalacje folii grzejnych i firmom transportowym dostarczającym Tobie zakupiony w AX TECHNOLOGY towar. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom AX TECHNOLOGY na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy AX TECHNOLOGY a Podwykonawcami AX TECHNOLOGY. Ponadto AX TECHNOLOGY jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi lub zakupu, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi lub zakupów będzie wymagała udziału Podwykonawców AX TECHNOLOGY posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z AX TECHNOLOGY umowy o świadczenie usług i dostawy oferowanych przez AX TECHNOLOGY towarów, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z AX TECHNOLOGY umowy o świadczenie usług czy dostawy towarów oferowanych czy produkowanych przez AX TECHNOLOGY. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.